Gull som en investering

GULL ER PENGER

Gull er en av de eldste måtene å preservere verdier på som finnes. Barter var opprinnelig slik mennesker gjorde handel historisk, men denne formen for handel bød på en rekke utfordringer, som for eksempel transport og veksel. Dermed oppsto behovet for penger. Aristoteles mente at for at noe skal kunne bli brukt som penger (et medium for byttehandel) må det dekke en rekke krav:

  1. Varighet: Det må tåle tidens tann, og ikke forandre form over tid
  2. Transport: Det må være mulig å transportere, og holde en høy verdi i forhold til sin vekt
  3. Delig: Det må være relativt lett å dele opp og kombinere, uten at det mister sin verdi
  4. Verdifullt: Det må i seg selv være som er verdifullt, basert på at det er lite av det eller at det er vanskelig å få fatt i

Disse kravene er like relevante den dag i dag, og i lyst av dette har gull blitt brukt som den prefererte pengeformen i over 5000 år. Det er kun i de siste 50 år etter at gullstandarden ble avviklet at papirpenger har blitt foretrukket over gull.

Problemet med papirpenger er at de ikke har noen verdi i seg selv, annet en det faktum at folk som bruker dem har tillitt til dem. I dagens urolige finansmarkeder blir det trykket trillioner av dollar og euro for å kunne betjene den gjelden som velferdsstatene har opparbeidet seg over de siste 20 år. Effekten av dette er at verdien av papirpenger blir mindre verdt, og en konsekvens av pengetrykking er inflasjon.

I lyst av dette er gull kommet tilbake som en investeringsform som preserverer rikdom. Alkymister har forsøkt i hundrevis av år å lage gull, men de har enda ikke lykkes, og derfor stiger gull i verdi for hver dag nye papirpenger blir trykket. Gull kan ikke trykkes, men gull er penger.

GULL SOM EN HEDGE ELLER SOM ET RISIKOSPILL?

Hvor mye man skal eksponere seg mot gull kommer ann på risikoprofil til den enkelte investor. Videre er investors fremtidige makrosyn avgjørende for hvor mye man ønsker å investere. Når det er sagt kan selv den beste investor ikke forutse fremtiden, og derfor investere mange gjevnelig i gull som en hedge mot uforutsette hendelser.

Siden 2008 har vi sett en rekke banker gå konkurs. I USA måtte myndighetene trå til å rekapitalisere store deler av finansbransjen for å forhindre et armageddon. Flere investorer er av den oppfattning at Europeiske banker er underkapitalisert, og at vi aldri kom ut av finanskrisen men fremdeles er midt i den.

Sentralbankene verden over fortsetter å trykke penger, med FED (Federal Reserve), ECB (European Central Bank) og BOJ (Bank of Japan) i førersete. Hvor dette vil ende vet ingen, for vi er nå inne i en fase i historien som mangler sidestykke, og det hjelper ikke å se i bakspeilet for å finne svar.

Som et resultat av dette frykter flere en total kolaps, hvor valutamarkedet går amok, og finansielle instrumenter opplever en voliatilitet uten sidestykke. Det nærmeste vi kommer en lignende situasjon er kanskje opptakten til hyperinflasjonen Weimar Republikken opplevde, som resulterte i hyperinflasjon og at Hitler kom til makten.

Vi ser også en fremgang i digitale penger (Bitcoin, LItecoin, Etherum osv.), noe som kan gjenspeile en generell skepsis til det nåværende monetære system. Til og med store selskaper, som Facebook og andre, og stater (som Japan), har tatt den nye teknologien til seg.

Men, digitale penger representerer enda mer volatilitet og høy risiko, og det er vanskelig å se at gull noen gang vil miste sin relevans. Fordi papirpenger og digitale penger har begge til felles, at de ikke er sikret i noe annet enn tillit til det selvsamme systemet. Gull, på den andre siden, er, som vi vet, noe fysisk og håndfast, mindre volatilt i egenskap av finansielt instrument, og lett å selge igjen.

I lys av dette investerer flere smarte investorer i fysisk gull som en forsikring.